maig 25th, 2011

BUTLLETI ELECTRONIC CGT 04/11 (25-05-2011)

Butlletí electrònic CGT 04/11

Document (també en castellà) amb la postura de la Secció Sindical de CGT en relació al contexte general on es desenvolupa la negociació actualment en la UVEG

amb enllaços a un article de premsa i un informe sobre el punts
pendents de desenvolupar de l’acord de condicions de treball

El proper divendres hi ha convocada una nova reunió de la Comissió de Seguiment per tal de tractar la convocatòria de Oferta d’ocupació 2011 i les promocions.

gener 19th, 2011

MESA NEGOCIADORA 25 gener 2011

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de les sessions de 20 de desembre 2010.

2.- Aprovació, si escau, de la Modificació 1/2011 de la RLT de P.A.S. (altra documentació: Memòria, Pressupost)

3.- Aprovació, si escau, del nous Criteris de participació de la Universitat de València en el Programa Ramón y Cajal.

4.- Modificació sistema selectiu Grup C2.

5.- Precs i quëstions.

novembre 28th, 2010

Provisió i ocupació de llocs: més preguntes…

– Quasi dos anys desprès de la publicació de la primera Oferta d’ocupació pública de la Universitat tan sols s’ha publicat UNA de les convocatòries previstes que, a més no està completament executada

¿Aconseguirà la nostra excellent universitat convocar i executar la resta de convocatòries abans de finalitzar el 2011 i acomplir el termini legal màxim?

– Als diferents acords signats els darrers anys amb unes o altres secions sindicals s’ha marcat com a objectiu reduir al 10% els llocs de treball ocupat per personal interí.Però any rere any el nombre d’interins supera el 20 % del total de plantilla (i arriben per damunt del 30% si tenim en compte diferents situacions de provisionalitat – comissions, millores, etc.)

– Tal i com ja varem comentar a les persones que superaren la promoció a grup A1 d’administració general no s’els van ofertar totes les vacants sino tan sols uns pocs llocs i amb una classificació básica.

Però la majoria no han arribat a ocupar el lloc de treball del que son titulars i han passat en comissió de serveis a llocs amb una millor classificació.

– De fet hauriem de proposar un projecte d’investigació per tal de conèixer l`embolic de llocs i ocupacions provisionals al grup A1 d’administració general

– S’incrementa, doncs, la llista de persones que fa anys que no ocupen el lloc de treball del que són titulars. Fin i tot hi ha almenys un funcionari que mai ha ocupat cap dels llocs dels que és o ha estat titular.

– ¿Es trencarà la tradició i es cobriran TOTES les vacants en la propera promoció a grup A2 (Tècnics Mitjans de Laboratori? Per que fins ara totes les promocions han deixat vacants que han donat lloc…. a més ocupacions provisionals.

Per cert aprofitem per a recordar al personal afectat que el termini de presentación de sol·licituds finalitza el proper dimarts.

– I finalment no cal recordar que els criteris per a la dotació de llocs provsionalment continúen estant molt discreccionals i poc clars en la majoria de les ocasions i que el malestar de tot el personal continua creixent.

Com a eixemples recents, les millores d’ocupació concedides per a diverses vacants de grup A2 d’administració general especialmente en alguns centres.

O la incomprensible negativa a concedir millores al grup C2 (auxiliars) fins i tot quan s’ha seguit el procediment normatiu i la persona interessada acomplia els requisits.

S’ha de fer un esforç per part de tots per tal de tenir la informació concreta dels llocs vacants i la seua ocupació, encetar un plà d’ocupació per reduïr sensiblement les taxes de provisionalitat i eventualitat i formules de gestió i execució que permetan la convocatòria periòdica dels llocs vacants

novembre 26th, 2010

Algunas paradojas de la gestión de plantilla

Algunas paradojas de la gestión de plantilla

Con el actual equipo rectoral se han negociado y acordado (sin el voto favorable de CGT) dos modificaciones de plantilla:

– la creación de nuevas plazas de grupo A2 administración general para lo que se amortizan plazas de personas que han superado la promoción y algunas plazas de nueva creación. Se hace especial incidencia en que se ha evitado la amortización de plazas ocupadas por interinos.

– la creación de nuevas plazas de grupo A2 administración especial de laboratorios. La propuesta inicial de la Universitat (de momento en suspenso) suponía la amortización de plazas ocupadas por interinos y mayoritariamente por funcionarios de carrera que no podían optar a la promocion interna y que se veían abocados a un traslado forzoso.

Y hay unas cuantas modificaciones provisionales de plantilla pendientes desde hace meses de negociación y aprobación

– la creación de nuevas plazas de conserje mediante amortización en varios casos de plazas de auxiliar de servicio ocupadas por personal interino

– la creación de nuevas plazas de personal eventual, jefatura de servicio y otras por necesidades organizativas del nuevo equipo.

– la propia plaza que tiene delegadas las competencias de gestión de plantilla: vicegerencia de recursos humanos que está creada provisionalmente y ocupada provisionalmente

¿Estará también en periodo de prácticas que habrá que evaluar? ¿Superará el taller de gestión y, al contrario que los malos entrenadores podrá comerse en el cargo el “turrón por Navidad?

Otras paradojas…

– ¿por qué se han amortizado plazas de auxliar de servicio en determinadas unidades por razones organizativas y ahora vuelven a dotarse con nombramientos por exceso de trabajo, por necesidades del servicio?

– ¿por qué en el nuevo y flamante Centro de Postgrado solo trabaja personal con nombramiento temporal? Bueno, trabaja un funcionario de carrera pero su puesto de trabajo aparece bien adscrito al Servei de Formació Permanent en la última RLT publicada o bien a la EU Magisterio si consultamos el directorio de la Universidad.

– ¿por qué con cada rector se crean comisiones y grupos de trabajo para planificar las necesidades de plantilla de las diferentes unidades de cuyo resultado nada se sabe y el nuevo rector se compromete a elaborar un documento de plantilla y nombra una comisión de trabajo…?

Continuará…?

novembre 24th, 2010

Dona-li la volta a la violència masclista

Manifestación a las 19h30 desde la Plaza Alfonso el Magnánimo (El Parterre) organizada por el Moviment Feminista Valencià

Más de 600 mujeres han muerto en la última década a manos de sus parejas o exparejas. Más de 600 hombres se han convertido en asesinos, algunos se suicidaron después de matar a la que durante un tiempo había sido su mujer, otros están en prisión.

Informes y estudios contrastados en 2010, cifran el número de mujeres asesinadas en el período 2000-2009 en 629, con una media de 63 por año. Estos son los datos oficiales de víctimas por violencia de género en nuestro país, pero a ellos se habrí­an de añadir las mujeres asesinadas por otros hombres que no eran parejas o exparejas suyas. La cifra oficial en lo que va de año es de 57 mujeres asesinadas.

CGT opina que las medidas previstas en la Ley Integral contra la violencia de género no parecen ser muy eficaces. En los Presupuestos de este año se dedican 5.566,05 millones de euros para seguridad ciudadana y lucha antiterrorista. Tal vez, si se aumentara el presupuesto para la lucha contra la violencia machista, se obtendrían mejores resultados y sobre todo, si se dedicara más dinero a la educación en igualdad y a la educación sexual. Sin embargo para 2011, el presupuesto para el Ministerio de Igualdad es de 69 millones de euros (un 1,02% de lo presupuestado para seguridad), un 10% menos que el año pasado.

No hay voluntad política de luchar contra la violencia de género, el regalo del gobierno a las mujeres para este 25 de Noviembre es la desaparición el Ministerio de Igualdad, que con la remodelación gubernamental pasa a ser una secretarí­a dentro del Ministerio de Asuntos Sociales.

CGT reclama la participación de la ciudadaní­a para exigir que se trate a la violencia de género como un problema de estado de primera magnitud. No se puede permitir que año tras año, sigan asesinando a mujeres ante la vista impune de la sociedad y con la ineficacia del estado.

El sindicato CGT hace un llamamiento a toda la sociedad: Una sociedad que eduque solidariamente, sin sexismo, sin violencia, sin autoridad impuesta, libertaria, nos ayudará a construir una sociedad de personas libres, iguales, respetuosas con las diferencias y críticas con el mundo, donde no exista dominación ni competitividad.

Como parte de una campaña de protesta, desde la secretarí­a de la mujer del Comité Confederal de CGT se enviará una carta a los distintos ministerios implicados cada vez que asesinen a una mujer, y se seguirá luchando para que la sociedad no calle, que denuncie, que cuestione y que participe en la erradicación de esta lacra social. CGT hace un llamamiento a participar en las manifestaciones y actos que se celebren en todo elestado español.

novembre 23rd, 2010

Noves ofertes d’ocupació pública de caràcter temporal

A la pàgina de PAS teniu la convocatòria per a una plaça de Tècnic Mitjà de Recolzament de l’Aula Virtual (i una segona convocatòria de TM promoció llingüística ara amb perfil anglès)

Si algú sap a que es dedica aquest tècnic i on treballa que avise…

Es broma però una vegada més hem de denunciar i recordar

que s’ha d’aconseguir que les convocatòries que es publiquen sigan per a l’ocupació definitiva dels llocs (oferta pública i concursos),

que sindicalment hem criticat i ens hem oposat a la selecció de personal per fundacions i serveis externs a la Universitat.

que ha d’haver una planificació de les necessitats de recursos humans i que d’aquesta s’ha de informar i negociar ambs els sindicats.

I tu que penses…?

novembre 21st, 2010

Formació

Dibujo1El 22 de novembre a les 8.55 a.m. molts dits estaràn damunt teclats i ratolins intentant entrar en el top 50 per tal d’accedir al nou Diploma de Gestió Universitària.
Aquesta és la penúltima mostra de l’interés per la formació (amb diverses motius) però tambè del desconèixement, dubtes, queixes i irregular valoració que el personal fa de la oferta real.

Conèixem les accions formatives de la Universitat? Es publiciten adequadament i ens arriba la informació?
A la web del Servei està la informació bè que el canvi de disseny de la pàgina no facilita trobar-la.
– Cursos  del Plà de Formació Continua
– Cursos de formació de la Universitat
– Cursos a demanda. Un mínim de 10 persones podem sol·licitar que s’organitze qualsevol curs que ens interesse per al nostre treball
– Ajudes a la Formació. Hi ha un curs en altra institució que t’interesse? La Universitat pot subvencionar-te l’assistència
– Cursos d’idiomes amb diferents modalitats

Una oferta aparentment ampla i flexible però alguns dubtes que hem sentit…

¿els cursos son interessants i adequats per al nostre treball?
¿per que sempre veig les mateixes cares donant els mateixos cursos? ¿No hi ha més gent preparada a la Universitat?

¿per què no es fan en horari de treball i facilitar la conciliació? ¿o s’incrementa la oferta de cursos en línea?

¿hi haurà oferta i facilitats per assistir  per al personal de tots els grups, de qualsevol unitat gran o xicoteta o de torn de matí o vesprada?

¿per a la meua carrera professional com es valoraran i com puc saber quins cursos m’interessaran?

¿els cursos d’anglès han de ser al final del matí? ¿per què s’han desdoblat els nivells…? ¿I per què hi ha ofertes de cursos d’idiomes a alguns centres amb criteris i horaris diferents?

I encara més dubtes que poden surgir i que podeu deixar als comentaris.

Des de CGT entenem que és inajornable la presentació i negociació del Pla Integral de Formació que arreplegue les necessitats institucionals (estratègiques) i les del personal  “com a element fonamental per a dur a efecte la carrera professional, promocional i retributiva” a més de considerar altres qüestions com la incidència en la jornada laboral, la conciliació etc,

Aquest Plà més enllà del compromís de l’actual equip rectoral és una obligació legal derivada de l’acord de condcions de treball 2008-2011 (punt 7) aprovat pel Consell de Govern i pels acords del Claustre que obligaven a que estiguera enllestit des del 2009.

novembre 14th, 2010

Eleccions 2010

octubre 15th, 2010

Bon dia a totes i tots!

logoBenvingut al “renovat”  blog de la Secció Sindical de CGT de la Universitat de València que reobrim amb motiu de les eleccions sindicals 2010

Esperem que amb el vostre suport siga un espai d’informació, opinió i participació ara i en el futur.

abril 15th, 2009

Millora d'ocupació i altres

Davant les diverses consultes i dubtes sobre l’aplicació de la millora a la Universitat comentar-vos que:

– La iniciativa pot ser tant individual com de l’unitat (obviament la segona te més possiblitats …)

– Hi ha una mínima normativa que deixa la decisió als responsables de cada unitat (en teoria tenen preferència les persones que hagen aprovat algun exercici de la oposició pero en tant que no hi haja convocatòries de promoció…)

– Però si hi ha una borsa de treball per a la mateixa categoria la elecció pot ser diferent. Allò es especialment evident en el cas de les places de grup C (administratiu i grup C biblioteques) on sistemàticament s’han denegat peticions tant individuals com avalades pel responsable de l’unitat.

Pàgina següent »